Przydatne linki:
Ekorozwój na obszarach podmiejskich - projekt trójstronny Białoruś - Polska - Niemcy 2010

Założeniem projektu pt „Ekorozwój na obszarach podmiejskich: wsparcie liderów lokalnych z Kazmirowki w podejmowaniu inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska” jest aktywizacja grupy inicjatywnej obywateli powstałej na Białorusi w mikroregionie Kazmirowka (okolice Mohylewa). Przykładem będą służyć doświadczenia Polskich i Niemieckich organizacji ekologicznych na terenach podmiejskich, na północ od Warszawy oraz w dolnej Saksonii (okolice Drezna). Szczególną uwagę w projekcie poświęcimy na rozważenie sposobu rozwiązywania problemów i konfliktów związanych z rozwojem infrastruktury, gospodarką odpadami, wzrostem cen energii, dialogiem społecznym i dialogiem z administracją i lokalnymi władzami.

Projekt został dofinansowany ze środków Roberta Bosch Stiftung oraz Fundacji im. Stefana Batorego. Jest to już trzeci projekt z Białorusią realizowany wspólnie z naszym partnerem z Mohylewa, Stowarzyszeniem Lekarze dla Środowiska, realizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Batorego.

Poniżej przedstawiamy relacje z działań, zapraszamy również do Galerii projektu ››

Marzec 2010 - warsztaty i wizyta studyjna w Polsce

Grupa 10 lokalnych aktywistów z Kazmirowki gościła w Warszawie w dniach 21-25 marca.
Plan pobytu był niezwykle bogaty i napięty- nasi goście, wśród których byli nauczyciele, dziennikarze, lekarze, delegat Rady miejskiej i członkowie białoruskich NGO nie mieli czasu na wytchnienie i zgodnie stwierdzili, że otrzymali ogromną ilość użytecznych informacji, które będą wykorzystywać w swojej codziennej działalności oraz przekazywać dalej.

Pierwszego dnia odbyła się sesja warsztatowa w biurze Społecznego Instytutu Ekologicznego - poznaliśmy się lepiej nawzajem, przedstawiliśmy nasze działania związane z ekorozwojem. W spotkaniu wzięły również udział dwie zaprzyjaźnione organizacje – Centrum Ochrony Mokradeł (CMOK) oraz Fundacja Ośrodek Edukacji Ekologicznej. CMOK przedstawił swoje działania na terenach podmiejskich związane z ochroną obszarów podmokłych (Bagno całowanie, które odwiedziliśmy ostatniego dnia), a FOEE działania związane z edukacją ekologiczną (dzień Ziemi oraz europejska platforma recyklingu-konkurs dla szkół).
W kolejnych dniach odwiedziliśmy jeszcze 3 ekologiczne organizacje pozarządowe:
- Greenpeace: Dyrektor Robert Cyglicki osobiście opowiedział o swoich doświadczeniach działacza pozarządowego oraz o kampaniach Greenpeace, a szczególnie o kampanii Via Baltica. Jest to świetny przykład jak akcja NGO i opinia społeczna wpłynęły na kluczowe decyzje inwestorskie na poziomie krajowym. Dla działaczy z Kazmirowki ważnym zagadnieniem jest konflikt pomiędzy ochroną przyrody a rozwojem infrastruktury, jednak jeszcze większe wrażenie niż sukcesy w tej dziedzinie zrobiło na nich niezwykle profesjonalne podejście Greenpeace do prowadzonych akcji i kampanii.
- Fundację „Nasza Ziemia” – wice-prezes Fundacji Sławomir Brzózek opowiedział o działaniach związanych z akcją „Sprzątanie Świata” oraz o sposobach współpracy z partnerami biznesowymi, co szczególnie zainteresowało grupę
- Zielone Mazowsze - przykład organizacji opierającej się głównie na wolontariacie i akcjach w mieście- w tym szczególnie ciekawej, co miesięcznej akcji rowerowej.
Grupa była pod dużym wrażeniem wiedzy, entuzjazmu i zaangażowania wszystkich osób reprezentujących polskie organizacje pozarządowe.

Kolejnym elementem były odwiedziny w Instytucjach publicznych szczególnie ważnych dla ekorozwoju obszarów podmiejskich i dialogu społecznego:
- w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego poznaliśmy tajniki planowania przestrzennego w Polsce, odpowiedzialności władz i administracji publicznej na różnych szczeblach, ustaw, procedur oraz możliwości udziału społecznego w decyzjach inwestorskich, jak również konkretnych przypadków i problemów na przykładzie rozwoju podmiejskich dzielnic Warszawy.
- w Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska zostaliśmy profesjonalnie przyjęci przez cały zespół i Pana Dyrektora Cezarego Starczewskiego. Poznaliśmy obowiązki i prawa związane z informacją o środowisku jak również szczegółowe funkcje internetowego systemu informacji.

Ostatnią częścią były przykłady praktyczne, czyli wizyty w terenie:
- Kampinowski Park Narodowy, jako ewenement na skalę Europy –zwiedziliśmy jedną z wielu ścieżek edukacyjnych i przyrodniczych jak również muzeum Parku, dowiedzieliśmy się również „ z pierwszej ręki” dzięki uprzejmości dyrekcji i kadry o problemach związanych z istnieniem Parku tak blisko wielkiej stolicy i dróg tranzytowych oraz o sposobach ich rozwiązywania
- centrum Edukacji leśnej w Celestynowie, zarządzane przez lasy państwowe, z bardzo ciekawym muzeum, solarami, oczyszczalnią trzcinową, ścieżką edukacyjną i świetnym edukatorem w osobie Piotra Michalaka. Przy okazji obejrzeliśmy również praktyczną ochronę prowadzoną przez CMOK na bagnie Całowanie.

Z ankiet przeprowadzonych po warsztacie wynika, że grupa uznała wyjazd za bardzo inspirujący, pożyteczny i dobrze zorganizowany. Doświadczenia z wyjazdu nasi „multiplikatorzy” przekazali szerszej społeczności podczas seminarium zorganizowanego w Mohylewie w maju 2010.

Maj 2010 - seminarium w Mohylewie

Wydarzenie miało miejsce 15-16 маja 2010 r. w szkole średniej nr 19 w osiedlu „Kazimierówka” w Mohylewie. Przedstawiamy poniżej relacje naszego białoruskiego partnera z tego wydarzenia.

Trener: Igor Szary z Międzynarodowego Oświatowego Społecznego Stowarzyszenia «АКТ», моderator – Аlena Pachomienko ze Społecznego Stowarzyszenia „ENDO”; 24 uczestników, w tym działacze społeczni z „Kazmirowki”, przedstawiciele społecznych stowarzyszeń: «Związku Lekarzy», «ENDO», «Моst», Białoruskiej Organizacji Kobiet Pracujących.

W części rozpoczynającej: wystąpienia trenera i moderatora, poznanie się uczestników,
przyjęcie celów warsztatów, oczekiwania uczestników, wypracowanie zasad pracy, omówienie kwestii organizacyjnych.

Następny blok poświęcono ocenie wizyt grup z Mohylewa w Polsce. Dużą prezentację multimedialną przedstawiającą wizytę w marcu 2010 r. pokazała Irina Korowacka. Dokładnie omówiła wizyty w państwowych i pozarządowych organizacjach zajmujących się ekologią i ochroną środowiska. – Przyjemnie było usłyszeć o konkretnych przykładach efektywnego udziału ludzi w przyjmowaniu rozwiązań dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska - podkreślała Irina Korowacka. – Powinniśmy tak działać u siebie. Podczas wizyty dostaliśmy wiele książek, broszur i ulotek.

Natalia Nowikowa szczegółowo opowiedziała o znaczeniu wizyty dla udoskonalenia procesu nauczania ekologicznego studentów i młodzieży. Wcześniej uczestniczyła w wizytach o tematyce ekologicznej w Polsce i na Białorusi i wtedy w grupach byli specjaliści jednej specjalności. W obecnej w grupie byli przedstawiciele różnych grup zawodowych, ale łączyła ich tematyka ekologiczna. Taka grupa jest efektywniejsza. Były różne, ale bardzo ciekawe spojrzenia, ciekawe propozycje rozwiązywania problemów.

Еlena Таtarinowa uczestniczyła w podobnej wizycie w Polsce w 2008 r. Ciekawe były dla niej przykłady pracy z uczniami stosowane w Polsce.
- Dużo dla nas zrobiono – mówiła, – w odniesieniu do zieleni, poprawienia krajobrazu, ekologicznego wychowania uczniów. Ważne, że są projekty, które wdrożyłam po wizycie w Polsce i które kontynuuję do dziś.

Było wiele pytań. A potem trwała dyskusja, które z polskich doświadczeń można wdrożyć u nas.

Uczestnicy określili następujące metody pracy odnośnie rozwiązywania problemów ekologicznych społeczności lokalnych:
- kursy dokształcające dla różnych grup,
- programy nauczania dla nauczycieli i uczniów,
- konkursy o tematyce ekologicznej,
- praca ekogrup,
- działalność informacyjna,
- projektowo-badawcza działalność dzieci i młodzieży,
- profilowane obozy ekologiczne,
- akcje sadzenia drzew,
- aktywne kontakty ze strukturami państwowymi.

Część poobiednia poświęcona była Konwencji z Aarhus. Temat przedstawiła Alona Pachomienko. Opowiedziała o sednie konwencji, jej narzędziach i praktyce stosowania. Uzupełnił prezentację Siarhei Kuntsevich, który w 2004 r. był koordynatorem projektu wdrażania postanowień konwencji w Mohylewie.
W małych zespołach uczestnicy pracowali nad praktycznymi działaniami wdrażającymi zasady konwencji.

W drugim dniu zastanawiano się nad pojęciami: lokalna społeczność, udział społeczny i jego formy, cykl rozwiązywania lokalnych problemów, partnerstwo społeczne.
Określono następujące metody nazywania problemów ekologicznych: przepytywania, ankieta, obserwacja, dyskusja, ocena ekspercka, zapoznanie się z dokumentacją, analiza SWOT, grupa fokusowa, warsztaty, metoda map.

Określono podstawowe kryteria wyboru problemów:
- realność realizacji,
- długofalowość rezultatów wdrożenia,
- środki,
- aktualność.

Dla Kazimierówki określono dwa podstawowe problemy:
Niski poziom świadomości ekologicznej
Brak koszy na śmieci na ulicach.
Propozycje rozwiązania pierwszego: wydanie materiałów informacyjnych, przeprowadzenie konkursów i akcji, seminariów i spotkań.
Propozycje rozwiązania drugiego: pasywna i aktywna agitacja, kreatywne metody pracy z mieszkańcami.

Seminarium zakończyła dyskusja dot. aktualnych problemów ekologicznych i organizacji wspólnych lokalnych działań społecznych.

Czerwiec 2010 - wyjazd studyjny do Saksonii

Relacjonuje: Magdalena Piesio

Wyjazd studyjno- szkoleniowy do Saksonii odbył się w dniach 21-24.06.2010. Uczestniczyli w nim przedstawiciele społeczności Mogilewa - mikroregionu Kazmirowka reprezentowani przez 8 osobową grupę z organizacja na Białorusi: Kuntsevich Siarhei (lekarz, koordynator prezes stowarzyszenia i wykładowca uniwersytetu), Badunowa Nina (delegat rady miejskiej, dyrektor gospodarki komunalnej), Buzuk Alena ( działacz lokalny, dziennikarz) i Karavatskaya Iryna, Mrochka Aliaksandr (dyrektor szkoły), Patsankova Volha, Shapira Anatoli, Sauchynskaya Natalia – nauczyciele z lokalnych szkół oraz 2 osoby ze Społecznego Instytutu Ekologicznego: koordynator projektu Aleksandra Priwieziencew i Magdalena Piesio wolontariusz i nauczyciel.

Wizyta w Saksonii pokazała uczestnikom sposoby i możliwości rozwiązania problemów dotyczących rozwoju infrastruktury, gospodarki odpadami, wykorzystywania alternatywnych źródeł energii.

Przyszłościową koncepcję zrównoważonego rozwoju poznaliśmy na przykładzie małego miasteczka Ostritz. Tu, u zbiegu trzech państw – Niemiec, Polski i Czech – realizowany jest unikalny projekt modelowy proekologicznego przyszłościowego systemu zaopatrzenia w energię. Miasto Ostritz zaopatrywane jest w ciepło i energię elektryczną dzięki surowcom naturalnym. Są nimi drzewo i olej roślinny. Byłe zakłady tekstylne o pow. 11500 m\2 zamieniono na elektrociepłownie. Rurociąg o długości 14 km dostarcza miastu ciepła.
Drzewo na opał uzyskuje się z wycinki leśnej i zakładów przetwórstwa drzewnego. Olej rzepakowy uprawiany jest głównie na terenach nieużytkowych. Prąd wytwarzany przy pomocy silnika olejowego pokrywa w znacznym stopniu zapotrzebowanie miasta. Ciepło opadowe odchodzi do sieci.

Na przemiany w systemie energetycznym Ostritz znaczący wpływ wywarł Klasztor St.Marienthal leżący 2, 5 km na południe od centrum miasta u wylotu malowniczej doliny Nysy. Klasztor ma za sobą ponad 760- letnią tradycję i stanowi atrakcje turystyczną miasta. Przywrócenie zdolności użytkowych byłym budynkom gospodarczym przez urządzenie w nich centrum spotkań i edukacji w 1992r. było impulsem wyzwalającym założenie Międzynarodowego Centrum Spotkań St.Marienthal (IBZ). Pomysł, by poddane renowacji zabudowania klasztorne ogrzewać w sposób przyjazny dla środowiska przy użyciu drewna i zasilać energią wodną, przyniósł w efekcie stopniowej ewolucji koncepcję systemu energetycznego dla całego miasta. Obok małej elektrowni wodnej i wiatrowej, zainstalowano różne baterie słoneczne.
Podstawowym filarem jest jednak największe naturalne bogactwo okolicy: drewno odpadowe z lasów klasztornych i olej rzepakowy z gospodarstw rolnych. Takie paliwo wykorzystuje się w elektrociepłowni na biomasę do wytwarzania prądu i ciepła. Elektrociepłownia za pośrednictwem nowej sieci zaopatruje przez cały rok domy w mieście w ciepło i ciepła wodę – 70% energii pochodzi z tej bioprodukcji. W Ostritz – St.Marienthal postanowiono jednak nie tylko prezentować rozwiązania techniczne, lecz również przekazać dalej doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tych przedsięwzięć.

Te właśnie zadania w zakresie edukacji ekologicznej i przekazywania wiedzy poza granice Niemiec, do Europy Środkowej i Wschodniej, realizuje Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal. Ponadto w Centrum Zielarstwa i Żywności prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Program obejmuje m.in. zajęcia ze znajomości ziół, ich zastosowania w kuchni i medycynie; naukę pieczenia chleba, zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu. Możliwość obejrzenia edukacyjnego ogródka ziołowego i warzywnego z sąsiadującym z nim sklepikiem daje okazję do zakupu tutejszych produktów i wyrobów.
W wyniku przemian strukturalnych w regionie wielu ludzi straciło pracę. Dlatego 8 lat temu nowe możliwości znaleźli w jednym z zakładów przetwórstwa drzewa. Przetwarzane
w nim drewno wykorzystuje na ocieplenie dla szpitali, szkół i prywatnych odbiorców kupujących zrębki.

Inny charakter miała wizyta w agroturystycznym gospodarstwie „ Topferhof und Alte Herberge”. Zwiedzający obejrzeli ciekawy pomysł zagospodarowania starych budynków składu słomy. Aktualnie znajduje się w nich pracownia, w której gospodyni prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci, a także sklepik z wyrobami lokalnego rzemiosła.
Obiekt jest certyfikowany i znajduje się na trasie lokalnej sieci.

Swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się z nami również przedstawiciele sieci saksońskiej edukacji ekologicznej LANU oraz Lokalna Grupa Działania Westlausizer Heidebogen w swoich prezentacjach pokazali strukturę organizacji, zakres i problematykę działań oraz źródła finansowania. Z uwagi na znaczne obciążenie środowiska w przeszłości regionu tej części Niemiec zasadne stało się powoływania organizacji w tym m.in. LANu i Lokalnych Grup Działania, które stanowią odpowiedź na problem globalny ochrony środowiska tworząc nowe drogi edukacji ekologicznej w Saksonii i Czechach. Ogromną rolę w tej dziedzinie odegrała Saksońska Fundacja LANu” Przyroda i Środowisko” powołana przez rząd Saksonii do prowadzenia i rozwijania dalszej edukacji ekologicznej i prowadzeniem Narodowego Parku Sachsische Schweiz. Prowadzone są praktyczne i mądre prace związane z ochrona przyrody i krajobrazu m.in.: wkład w oczyszczanie zbiorników i cieków wodnych, dbanie o drzewa i gniazda, instalacja i dbanie o mobilne płoty ochronne, sporządzanie karmników dla chronionych zwierząt, plany ochrony krajobrazu, sieć „Natura 2000”. Jak również przećwiczenie funkcjonowania oznaczeń szlakowych dla rowerów i pieszych wędrówek, utworzenie nowych drogowskazów, oznaczeń i punktów informacyjnych dla tras rowerowych.
Trójnarodowa Sieć Edukacji Ekologicznej jest dobrowolnym stowarzyszeniem ekoedukatorów z Czech Północnych, Dolnego Śląska oraz Saksonii powołanym po to, aby razem stworzyć i promować transgraniczną ofertę edukacji ekologicznej. Celami Sieci są: wymiana informacji i współpraca, wspieranie projektów transgranicznych, stworzenia wspólnej platformy dla partnerów i projektów, koordynacja fachowych grup roboczych.
Prace w sieci koordynują regionalne biura kontaktowe. W tym celu na czterech obszarach współpracują ze sobą transgranicznie po dwie placówki edukacji ekologicznej. Są one odpowiedzialne za organizacje wspólnych spotkań roboczych, za zdobywanie nowych partnerów do współpracy w Sieci oraz za prezentacje działań szerokiej publiczności.
Od 2002 roku prowadzone są wykłady w Saksońskiej Akademii Środowiska i Natury.
O szerokiej działalności można poczytać na wspólnej platformie internetowej, gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat: partnerów w Sieci, transgranicznych imprez, działań, projektów i współpracy, tłumaczy, aktualności z regionów, ustawodawstwa i możliwości finansowe. Przykładem jest tu kombinacja konkretnych demonstrowanych przykładów z przekazywaniem doświadczeń w ramach wymiany wielonarodowej, z której skorzystać mogą partnerzy z Białorusi wdrażając w praktykę doświadczenia zdobyte zagranicą.

W programie oprócz spotkań, wykładów i prezentacji zwiedzaliśmy m.in. Bautzen – miasto we wschodniej Saksonii nad rzeką Sprawą, historyczna stolica Górnych Łużyc i centrum kulturalne Łużyczan oraz stolicę Saksonii – Drezno. Grupa była pod wrażeniem wielu działań prowadzonych zarówno przez władze jak i organizacje pozarządowe mających na celu odbudowę, ochronę i promocję licznych zabytków historii i kultury regionu.

Maj 2010 - listopad 2010: działania na Białorusi.

Istotna część działań projektu obejmowała praktyczne akcje i szkolenia realizowane na Białorusi w mikrorejonie Kazmirowka, koordynowane przez naszego partnera z Białorusi Stowarzyszenie „Lekarze dla środowiska”.
Przeprowadzono następujące działania:

Trzy warsztaty-seminaria szkoleniowe dla społeczności lokalnej

Seminarium „Udział społeczny w rozwiązywaniu lokalnych ekologicznych problemów” odbyło się 15-16 maja 2010 roku w szkole średniej nr 19 na osiedlu Kazimierówka.

(24 uczestników, wśród nich aktyw społeczny osiedla Kazimierówka, przedstawiciele społecznych stowarzyszeń: Związek Lekarzy, ENDO, MOST, Białoruska Organizacja Kobiet Pracujących).

Omówiono wizyty grup z Mohylewa w Polsce. Dużą multimedialną prezentację poświęconą wizycie w marcu 2010 r. grupy społecznych aktywistów przedstawiła Irina Korowocka. Szczegółowo opowiedziała о spotkaniach, które miały miejsce w ramach wizyty w państwowych i pozarządowych organizacjach zajmujących się ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Natalia Nowikowa opowiedziała ze szczegółami o znaczeniu wizyty dla doskonalenia procesu nauczania w kształceniu ekologicznym studentów i młodzieży.
Elena Tatarinowa uczestniczyła w podobnej wizycie w Polsce w 2008 r. Interesowały ją polskie doświadczenia dotyczące praktycznej pracy z uczniami.
Zadano wiele pytań, dyskutowano, które z przedstawionych przykładów można wykorzystać w lokalnych działaniach. Następnie określono metody pracy przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych lokalnej społeczności.
Część popołudniową poświęcono Konwencji z Aarhus. Uczestnicy spotkania pracowali w niewielkich grupach nad praktycznymi działaniami związanymi z konwencją.
Drugiego dnia zastanawiano się nad podstawowymi pojęciami: lokalna społeczność (wspólnota), udział społeczny i jego formy, cykl rozwiązywania lokalnych problemów, partnerstwo we wspólnocie.
Wyodrębniono dwa najważniejsze ekologiczne problemy dla osiedla Kazimierówka:
- niski poziom świadomości ekologicznej i brak pojemników na śmieci na ulicach. Aby rozwiązać pierwszy problem, zaproponowano:
- wydanie materiałów informacyjnych,
- przeprowadzenie konkursów i akcji, seminariów i spotkań.
Aby rozwiązać drugi problem:
- bierną i czynną agitację,
- kreatywne metody pracy z mieszkańcami.

Seminarium-warsztat „PR albo związki ze społecznością” odbyło się 21-22 sierpnia 2010 r. w szkole średniej nr 19 na osiedlu Kazmirowka.

(21 uczestników, wśród nich aktyw społeczny osiedla Kazimierówka, przedstawiciele społecznych stowarzyszeń: Związek Lekarzy, ENDO, MOST).

Omówiono podstawowe terminy związane z wpływem na społeczność i tworzących wizerunek organizacji. Część popołudniową poświęcono kampanii poświęconej wpływowi na społeczność: istota pojęcia, etapy. Omówiono możliwe cele i grupy docelowe kampanii PR. W niewielkich grupach zajmowano się dostosowaniem teorii do działań aktywu osiedla Kazimierówka. Grupy zajęły się sprawą etapów kampanii w odniesieniu do szkoły i aktywu w całości.
Wspaniale przebiegła praca w małych grupach poświęcona przygotowaniu kluczowej informacji i sloganu.
Drugiego dnia zajmowano się niektórymi z narzędzi stosowanymi w kampanii PR.
Szczególną uwagę poświęcono prezentacji. Po części teoretycznej w małych grupach zajmowano się ważnymi aspektami prezentacji społecznego aktywu osiedla.
O rezultatach wizyty grupy społecznych aktywistów w Saksonii w 2010 r. opowiedziała Irina Korowacka. Szczegółowo poinformowała uczestników o spotkaniach z wieloma organizacjami zajmującymi się ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Wykorzystała materiały elektroniczne otrzymane ze Społecznego Instytutu Ekologicznego (Warszawa). Przedstawiła ulotki i broszury otrzymane podczas wizyty. Wacława Dubinko uczestniczyła w podobnej wizycie w Saksonii w 2008 r. Opowiedziała o swoich wrażeniach, а także o przykładach wdrażania niemieckich doświadczeń w pracy z uczniami.

Trzeci warsztat pt „Praca w zespole” odbył się 25-26 września 2010 r.

(21 uczestników, wśród nich aktyw społeczny osiedla Kazimierówka, przedstawiciele społecznych stowarzyszeń: Związek Lekarzy i ENDO)

Cel warsztatu: zastanowić się z uczestnikami nad efektywnym funkcjonowaniem zespołu i określić trudności związane z pracą w zespole.
Po omówieniu części wstępnej dyskutowano na temat podstawowych pojęć związanych z tematem „Zespół”. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, na czym polega różnica między zespołem a grupą.
Mówiono o konieczności rozwijania zespołów i wadze tego, by wszyscy członkowie jednakowo rozumieli cele zespołu. W małych grupach zajmowano się efektywnym rozdzieleniem ról w zespole.
Drugi dzień rozpoczęła praca w małych grupach poświęcona komunikacji w zespołach. Następnie omówiono kwestię, jak ważne jest wypracowanie zasad pracy w zespole i ich przestrzeganie. W ramach pracy wspólnej zaproponowano warianty planu poprawienia działania zespołu.

Lokalne akcje na osiedlu Kazmirowka

Festiwal szkolny „Ekologia i oszczędność energetyczna”.

Festiwal trwał od 3 września do 3 listopada 2010 r.
Kierownictwo szkoły nr 19 razem z aktywem społecznym osiedla przygotowało regulamin konkursu ekologicznego dla dzieci. Zdecydowano przeprowadzić konkurs w czterech kategoriach: rysunek, opowiadanie, zdjęcie i plakat. Praca trwała dwa miesiące. Jury (siedem osób) składające się z aktywnych działaczy osiedla podsumowało konkurs 20 października. Przedstawiono:
w kategorii rysunek - 29 prac,
w kategorii opowiadanie - 34 prace,
w kategorii zdjęcie - 12 prac,
w kategorii plakat - 7 prac.
W konkursie wzięło udział 83 uczniów.
Przygotowano książki (40 książek o profilu poznawczym) oraz dyplomy (30). Zwycięzcom konkursu wręczono je podczas wieczoru zorganizowanego 23 października w szkole. Uczestniczyli w nim uczniowie, rodzice i przedstawiciele społeczników z osiedla – ogółem 100 osób. Wręczaniu nagród towarzyszył pokaz slajdów przedstawiających konkurs i najlepsze prace. Książki i dyplomy wręczali zwycięzcom społecznicy z osiedla.
21 października br. ekspert Аlena Pachomienko ze Stowarzyszenia Społecznego ENDO spotkała się z gronem pedagogicznym szkoły. Tematem spotkania była „Ekologia i oszczędność energetyczna”. W spotkaniu uczestniczyło 32 pedagogów. Alena Pachomienko mówiła o ważnej roli ekonomicznego podejścia do ciepła, energii elektrycznej i innych zasobów przyrody. Podała przykłady oszczędności energetycznej w innych krajach Europy i na Białorusi. Dużo uwagi poświęciła roli każdego człowieka w ograniczaniu zużycia energii i wychowaniu dzieci w kulturze oszczędności energii. Po mini wykładzie aktywnie dyskutowano na wyżej wymienione tematy.
23 października br. Alena Pachomienko wzięła udział w wieczorze poświęconym podsumowaniu konkursu szkolnego. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę uczestnictwa wszystkich mieszkańców wspólnoty w zrównoważonym wykorzystywaniu energii i innych zasobów przyrody.
Na początku listopada 2010 r. - w ramach promocji oszczędności energetycznej i praktycznego przedstawienia ekonomicznego podejścia do energii elektrycznej -zamontowano w stołówce szkolnej energooszczędne lampy. Natomiast w październiku przygotowano barwną tablicę dotyczącą oszczędności energetycznej i postawiono ją w jednej z klas.
Gości (urzędnicy, rodzice, aktyw społeczny) oprowadzono po szkole, pokazano tablicę poświęconą oszczędności energetycznej, energooszczędne lampy, pojemniki na surowce wtórne (rezultat projektu zrealizowanego w 2008 r.), opowiedziano o innych działaniach z zakresu wychowania ekologicznego.

Społeczna debata otwarta.

3 listopada 2010 r. w szkole przeprowadzono społeczną debatę „Przyszłość naszej Kazmirowki”. Uczestniczyli: Oleg Litenkow, pierwszy zastępca przewodniczącego Miejskiego Komitetu w Mohylewie, Aleksandr Jakuszik, główny architekt miejski, Igor Borodko, zastępca naczelnika miejskiego inspektoratu zasobów przyrodniczych i ochrony środowiska naturalnego. Oprócz nich w debacie uczestniczyli: Sargiej Kuncewicz (Związek Lekarski), Siemion Głazsztejn (Międzynarodowe Stowarzyszenie Społeczne MOST), Jelena Greciszkina i Alena Pachomienko (ENDO); a także społeczny aktyw osiedla, mieszkańcy Kazimierówki, uczniowie wyższych klas. Ogółem było ponad 60 osób.
Aleksandr Jakuszik omówił perspektywy rozwoju dzielnicy. Zaznaczył, że w najbliższym czasie zostaną zbudowane wieżowce, powstaną obiekty infrastruktury. Liczba ludności osiedla wzrośnie. To wyzwala wiele pytań ze strony aktywu społecznego i mieszkańców. Jaki będzie stan powietrza? Czy przewiduje się zwiększenie liczby samochodów? Czy zachowana będzie zielona strefa na osiedlu? Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi. Na wiele pytań odpowiedział Igor Borodko. Podkreślił, że Inspektorat będzie kontrolował stan powietrza i innych elementów środowiska naturalnego. Będzie - w razie potrzeby - karał winnych. W imieniu aktywu osiedla wystąpiła Natalia Sawcinska. Opowiedziała o pracy aktywu w zakresie ochrony środowiska naturalnego, o sadzeniu drzew, sprzątaniu śmieci, konkursach ekologicznych. Podkreśliła, że aktyw osiedla chce, by lokalna władza brała jego głos pod uwagę, dlatego, że my tu żyjemy i jest dla nas ważne, żeby tu nie niszczono przyrody.
Oleg Litenkow podkreślił, że żadne inne osiedle Mohylewa nie może się pochwalić taką aktywnością mieszkańców jak Kazimierówka. Opowiedział o krokach władzy lokalnej dotyczących nowoczesności i zrównoważonego rozwoju. Jest dla nas ważne – powiedział, co mówią ludzie, co proponują. Wszystko, co się dzieje w Kazimierówce, to pozytywne procesy, które wspomagamy.

Sadzenie drzew, ustawienie ławek i kwietników.

9 października posadzono drzewa na jednym z podwórek osiedla. Wcześniej zakupiono 30 drzew w zakładzie zieleni miejskiej. Należy podkreślić, że część pieniędzy zebrali aktywiści z osiedla, powiększając tym samym ogólną kwotę przeznaczoną na zakup sadzonek. Kierownictwo miejskiego wydziału architektury wydało pozwolenie na posadzenie drzew, uwzględniając położenie podziemnych mediów. Akcję sadzenia drzew poprzedziła kampania informacyjna. Przygotowano ulotki i umieszczono je w każdej bramie okolicznych domów. Ulotki informowały, że aktyw osiedla przeprowadza akcję i zaprasza wszystkich do udziału w niej. W akcji wzięło udział ponad 70 osób. Najwięcej - 40 - było uczniów. W pierwszym rzędzie na całym osiedlu zebrano do worków śmieci. Było ponad 200 worków.
Następnie, zgodnie z wytycznymi ekspertów, posadzono drzewa. Na tasiemkach zamocowanych na drzewach umieszczano nazwisko osoby, która posadziła drzewo. To były drzewa z podpisem.
Ławki i kwietniki ustawiono 10-14 października. Zajęli się tym dorośli mieszkańcy. Trzeba podkreślić, że aktyw osiedla pozyskał dodatkowo środki na zakup cementu potrzebnego do mocowania ławek i kwietników.

Wydanie lokalnej gazetki.

W sierpniu ukazała się w pełnym kolorze gazeta „Osiedle”. Przygotował ją aktyw osiedla Kazmirowka. Pierwszą stronę poświęcono 65. rocznicy zwycięstwa nad Niemcami. W artykule „Wzywali lekarza?” mówi się o filii polikliniki nr 2 niedawno otwartej w Kazimierówce. W numerze są też informacje o ważnych obiektach osiedla i inne przydatne informacje.
We wrześniu wyszedł drugi numer gazety. Pierwsza strona poświęcona została 1 września, dniowi, kiedy otwierają się drzwi szkoły. Znalazł się tam także obszerny artykuł o sekcji karate, którą od wielu lat prowadzi na osiedlu А. Szapiro.
W cyklu „Kazimierówka oczami dzieci” zamieszczono rysunki i wypowiedzi dzieci poświęcone temu, jak wyobrażają sobie one osiedle w przyszłości.
W numerze październikowym gazety znalazł się artykuł o szkolnym konkursie ekologicznym i o akcji sadzenia drzew. Także ciekawe teksty, które przysłali nasi polscy koledzy ze Społecznego Instytutu Ekologicznego (Warszawa). Jeden z nich mówi o działalności Instytutu, pokazując przykłady udziału społecznego w rozwiązywaniu aktualnych problemów ekologicznych. Drugi poświęcony jest działalności ekologicznych organizacji w Saksonii.

Galeria projektu ››

Well afore everyone know that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE