Przydatne linki:
Strona główna Zielone Mosty Narwi
„ZIELONE MOSTY NARWI”

zmn-logo

- budowanie koalicji na rzecz ekorozwoju gmin Winnica, Pokrzywnica i Zatory”

Projekt rozpoczął się w grudniu 2005 w trzech gminach powiatu pułtuskiego. Cel - powstanie lokalnej koalicji mieszkańców gmin, rolników, nauczycieli, przedsiębiorców oraz samorządów i innych instytucji publicznych lub prywatnych, która ma działać na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów ekologicznych i ekonomicznych, wykorzystując szansę związaną z walorami przyrodniczymi terenu oraz fundusze unijne przeznaczone na ten cel. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (program Phare 2003).

W ramach projektu, we wrześniu 2006 roku, zarejestrowano stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”. Członkami założycielami są mieszkańcy trzech gmin w powiecie pułtuskim: Winnicy, Pokrzywnicy i Zator. Rejestracja stanowiła podsumowanie rocznej pracy grupy najaktywniejszych urzędników gmin, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli gminnych szkół.

Celem projektu „Zielone Mosty Narwi” było rozpoznanie potrzeb i możliwości zrównoważonego (ekologicznego) rozwoju podczas spotkań i debat mieszkańców z samorządami trzech gmin.
Projekt obejmował liczne działania, które umożliwiły każdemu chętnemu aktywne zaangażowanie się w tematykę ekologicznego rozwoju gminy. Do wszystkich mieszkańców rozesłano anonimową ankietę, której celem było lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i problemów, a także potencjału i możliwości gminy. Odpowiedzi stanowiły podstawę raportów sporządzonych dla każdej gminy, które przedstawiono na otwartych dla mieszkańców spotkaniach. Podczas spotkań przeanalizowano, jakie - według mieszkańców –są najpilniejsze potrzeby i jakie atuty gmina mogłaby wykorzystać, by polepszyć warunki życia mieszkańców w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Odbyły się również dwa seminaria szkoleniowe organizowane dla chętnych ze wszystkich trzech gmin. Na pierwszym zaprezentowano i przedyskutowano między innymi zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, udziału społecznego w decyzjach inwestycyjnych i proekologicznych rozwiązaniach (np. mówiono o oczyszczalniach ścieków, odnawialnych źródłach energii, selektywnej zbiórce odpadów). Drugie poświęcone było tematyce rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa lokalnego i agroturystyce, oraz możliwościom rozwoju i promocji tych działań.
W maju 2006 roku odbył się uroczysty piknik promujący ideę budowy „Zielonych Mostów Narwi”. Stał się okazją do wspólnego świętowania i promocji gmin oraz innych lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości proekologicznej w regionie i poza nim.
Projekt zakończyło wydanie poradnika podsumowującego zdobyte doświadczenia. Broszura „Jak budować partnerstwo lokalne – doświadczenia Zielonych Mostów Narwi” dostępna jest w Społecznym Instytucie Ekologicznym oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” znajdującym się w Urzędzie Gminy Pokrzywnica ).
Projekt “Zielone Mosty Narwi” finansowano ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Za informacje umieszczone na stronie www odpowiada Społeczny Instytut Ekologiczny.
W 2007 roku w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Rozwój potencjału LGD Zielone Mosty Narwi” Społeczny Instytut Ekologiczny wspierał LGD Zielone Mosty Narwi pomocą szkoleniową i merytoryczną. Zorganizowane zostały trzy spotkania szkoleniowe dla zarządu, członków i lokalnych liderów LGD. W pierwszej kolejności podczas dwóch szkoleń i jednego warsztatu wzmocniono umiejętności przygotowania i realizacji projektów wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju, zarządzania projektami i organizacją, poznano nowe ustawodawstwo krajowe i unijne dotyczące specyficznej formy stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania, poznano podstawowe zasady przygotowania wniosków projektowych i pozyskiwania funduszy. Wiedzę teoretyczną przekazaną przez ekspertów podczas dwóch szkoleń pogłębiono na warsztacie interaktywnym, na którym zastosowano ją w praktyczny sposób. Sukcesem okazało się otrzymanie przez LGD dofinansowania dla projektu przygotowanego z pomocą Społecznego Instytutu Ekologicznego podczas warsztatu (wniosek do PIW Equal- dofinansowanie z Funduszu Współpracy).
Opracowano stronę www.zielonemostynarwi.pl. Strona dostarcza ciekawej i szczegółowej wiedzy o Stowarzyszeniu i jego przedsięwzięciach, a także o obszarze na którym ono działa. Zapraszamy!
Zaplanowano cykliczne spotkania LGD z samorządami gmin objętych partnerstwem, których celem jest wykształcenie pożytecznych zwyczajów: przekazywania informacji o LGD i informacji samorządów dla LGD, budowania zaufania i współpracy oraz tworzenia wspólnych strategii. W czasie trwania projektu odbyły się trzy spotkania w gminach Winnica, Pokrzywnica i Zatory.
Wydano Biuletyn Informacyjny zawierający informacje o projekcie, o obszarze, jego walorach i atutach, funduszach obejmujących obszary wiejskie, dane adresowe i potrzebne kontakty mieszkańcom, którzy chcieliby włączyć się w budowanie zrównoważonego rozwoju regionu.
Omawiany region nie miał trwałego wizerunku - znaku, który go promuje, jest rozpoznawalny dla konsumenta, turysty, przedsiębiorcy (w perspektywie może stać się marką produktu lokalnego i tradycyjnego, przyrody i turystyki). W ramach projektu utworzono taki znak – logo Zielone Mosty Narwi. Poprzez promocję regionu stanie się ono promocją grupy LGD, jej aktywności i przedsiębiorczości w regionie. Logo zostało oficjalnie przyjęte przez wszystkich członków LGD na zorganizowanym w grudniu 2007 r. Walnym Zebraniu Członków.

Galeria projektu "Zielone Mosty Narwi".

Well yet everyone have that cialis com free offer can be found with ease in the Internet. In exclusive on our website it is full of it. But you forget and constantly you ask.

 
Wybrane projekty
Kampanie
Aktywne Lokalnie
© 2010 Społeczny Instytut Ekologiczny, wykonanie: netsites.pl, projekt graficzny: SIE