Witamy na stronie projektu „Wzorcowa Sieć Ekoturystyczna Między Bugiem a Narwią”

Od lipca 2009 do grudnia 2010 przez Społeczny Instytut Ekologiczny realizowany będzie projekt, który jest finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na lata 2009 – 2010.

„Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych”.

Patronatem honorowym projekt objęli:
Minister Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl
Główny Konserwator Przyrodywww.mos.gov.pl
Marszałek Województwa Mazowieckiegowww.mazovia.pl

Partnerami projektu są:
Lone Lamark – Lone Lamark Reiselivsutvikling
Trine Grann – Grindaheim AS z Norwegii

Kalendarz projektu
Partnerzy projektu
Działania i aktualności
Galeria

Opis projektu

Projekt obejmuje swym zasięgiem 13 sąsiadujących gmin województwa mazowieckiego: Brok, Brańszczyk, Długosiodło, Łochów, Małkinia Górna, Nur, Obryte, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Sadowne, Somianka, Zaręby Kościelne, Zatory.

Celem głównym projektu jest stworzenie wzorcowej lokalnej sieci ekoturystycznej składającej się z 15 różnych obiektów. Cel ten będzie realizowany poprzez 3 cele szczegółowe, czyli trzy piony działań:

Pion A/ opracowanie podczas konsultacji społecznych i przyjęcie przez samorządy wspólnej strategii rozwoju obszaru jako zrównoważonego celu podróży, oparte na szkoleniach i szerokich trójsektorowych konsultacjach społecznych, które pozwolą wyłonić grupy robocze – tematyczne oraz lokalnych liderów pracujących nad tematem B.

Pion B/ stworzenie pierwszego lokalnego i pierwszego w Polsce systemu certyfikacji ekoturystycznej.

Pion C/ stworzenie pierwszej modelowej trasy ekoturystycznej, która zapoczątkuje współpracę obiektów turystycznych.

Działania każdej osi prowadzą do osiągnięcia powyższych końcowych celów szczegółowych:
A – budują współpracę w celu przekształcenia całego obszaru w zrównoważony cel podróży i wdrożenia spójnej polityki samorządów,
B – wytyczają standardy certyfikacji ekoturystycznej
C – tworzą przykład realizacji standardów i zorganizowanej oferty – trasy turystycznej, współpracy obiektów.

Jakie będą rezultaty projektu?

Dzięki działaniom pionu A

 • powstanie strategia rozwoju obszaru projektowego jako zrównoważonego celu podróży,
 • zostanie opublikowany przewodnik „Ekoturysta między Bugiem a Narwią” z opisem gmin biorących udział w projekcie,

Dzięki działaniom pionu B

 • powstanie spójny system certyfikacji ekoturystycznej, czyli:
 • procedury i krytera przyznawania certyfikatu
 • Rada ds. certyfikacji
 • zostanie opatentowany znaku w Urzędzie Patentowym RP
 • opublikowana zostanie broszura „Lokalny system certyfikacji ekoturystycznej przewodnik dla przedsiębiorców turystyki wiejskiej”

Dzięki działaniom pionu C

 • powstanie sieć 15 wybranych oznakowanych obiektów (gospodarstw agroturystycznych, hoteli, miejsc/instytucji związanych z kulturą, przyrodą, aktywną ofertą zajęć, gastronomią – np. tradycyjna piekarnia, warsztat twórcy ludowego, ścieżka przyrodnicza) tworzących pierwszą w Polsce trasę ekoturystyczną
 • wybrane obiekty uzyskają certyfikaty
 • staną się spójną siecią wzajemnie się wspierającą, służącą za wzór współpracy i standardów ekologicznych
 • będzie promocja trasy, sieci (a także gmin) na stronie internetowej sieci

Cały projekt przyczyni się do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności i gości wartości i ochrony zasobów przyrodniczych Natura 2000, pośrednio wpływając na dochody lokalnych usługodawców, umożliwiając dywersyfikację działalności rolniczej i tworzenie zielonych miejsc pracy.

Do kogo skierowany jest projekt i kto może wziąć udział w działaniach?

Projekt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z obszaru projektowego.
Zapraszamy szczególnie samorządy, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe (gminne stowarzyszenia sportu, kultury, zespoły ludowe, Lokalne Grupy Działania, stowarzyszenia turystyczne itd.), instytucje edukacji, kultury (szkoły, muzea, domy kultury), instytucje ochrony przyrody (nadleśnictwa, Park Krajobrazowy), biznes i lokalne społeczności – właściciele gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystycznych, gastronomicznych, usługodawcy, artyści, rzemieślnicy, przewoźnicy, organizatorzy turystyki.

UWAGA! Udział w działaniach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Informacji udzielają:

Koordynator projektu:
Tomasz Włoszczowski
tel. 725 994 964
e-mail: tomasz.wloszczowski@sie.org.pl

Asystentka projektu:
Anna Pośnik
tel. 605 064 320
e-mail: anna.posnik@sie.org.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Partnerzy projektu „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”

W projekcie bierze udział 13 gmin położonych w zlewni Bugu i Narwi, w powiatach pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim i ostrowskim.

Brokwww.brok.pl
Brańszczykwww.branszczyk.pl
Długosiodłowww.dlugosiodlo.pl
Łochówwww.gminalochow.pl
Małkinia Górnawww.malkiniagorna.pl
Nurwww.gminanur.pl
Obrytewww.ugobryte.bip.org.pl
Ostrów Mazowieckawww.gminaostrowmaz.home.pl
Rząśnikwww.rzasnik.pl
Sadownewww.sadowne.pl
Somiankawww.somianka.pl
Zaręby Kościelnewww.zareby-kosc.pl
Zatorywww.zatory.pl

Ze strony norweskiej naszymi partnerami są 2 firmy reprezentowane przez ich właścicielki, które mają duże doświadczenie w realizacji w Norwegii działań z każdej z 3 osi przewidzianych w projekcie.

Lone Lamark i jej firma Reiselivsutsvikling.
Lone Lamark prowadzi działalność typowej organizacji ekoturystyki na północy Norwegii, ponadto budowała wspólnie z norweskim GRIP krajowy system ekocertyfikacji turystycznej i nadal uczestniczy w zarządzaniu nim na zlecenie Innovation Norway. Tworzyła też poradnik GRIP dotyczący powstawania zrównoważonych miejsc podróży na poziomie gmin. W naszym projekcie weźmie udział w organizacji i merytorycznej realizacji działań z Osi A (zrównoważony cel podróży) i B (system ekocertyfikacji).

Trine Grann i jej firma Grindaheim AS
2. Trine Grann i jej firma Grindaheim AS prowadzi hotel należący do sieci turystycznej the Great Life company www.grannhotell.no Od lat współpracuje z organizacją ekologiczną Ekopomorka (partnerem projektu „Między Bugiem a Narwią. Partnerstwo na rzecz efektywności ekologicznej”) i prowadzi działalność konsultingową w dziedzinie zrównoważonej turystyki, a szczególnie budowania networków i marketingu sieciowego jakościowej oferty turystycznej. Partner weźmie udział merytoryczny w działaniach osi C, związanych z tworzeniem sieci i trasy ekoturystycznej..

Naszymi partnerami są także lokalne organizacje:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi” – www.zielonemostynarwi.pl
Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” tel. 29 645 7101
Mazowiecko Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne www.nawsi.pl
Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna www.nlot.pl
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Prostyńskiej – tel. 29 644 91 88
Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna” – tel. 691 19 32 69
Stowarzyszenie „Mazowieckie Wierzby” – tel. 607 63 33 80 ( w trakcie tworzenia)