Zielone mosty Narwi

– budowanie koalicji na rzecz ekorozwoju gmin Winnica, Pokrzywnica i Zatory”

Projekt rozpoczął się w grudniu 2005 w trzech gminach powiatu pułtuskiego. Cel – powstanie lokalnej koalicji mieszkańców gmin, rolników, nauczycieli, przedsiębiorców oraz samorządów i innych instytucji publicznych lub prywatnych, która ma działać na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów ekologicznych i ekonomicznych, wykorzystując szansę związaną z walorami przyrodniczymi terenu oraz fundusze unijne przeznaczone na ten cel. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (program Phare 2003).

W ramach projektu, we wrześniu 2006 roku, zarejestrowano stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielone Mosty Narwi”. Członkami założycielami są mieszkańcy trzech gmin w powiecie pułtuskim: Winnicy, Pokrzywnicy i Zator. Rejestracja stanowiła podsumowanie rocznej pracy grupy najaktywniejszych urzędników gmin, rolników, przedsiębiorców, nauczycieli gminnych szkół.

Celem projektu „Zielone Mosty Narwi” było rozpoznanie potrzeb i możliwości zrównoważonego (ekologicznego) rozwoju podczas spotkań i debat mieszkańców z samorządami trzech gmin.
Projekt obejmował liczne działania, które umożliwiły każdemu chętnemu aktywne zaangażowanie się w tematykę ekologicznego rozwoju gminy. Do wszystkich mieszkańców rozesłano anonimową ankietę, której celem było lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i problemów, a także potencjału i możliwości gminy. Odpowiedzi stanowiły podstawę raportów sporządzonych dla każdej gminy, które przedstawiono na otwartych dla mieszkańców spotkaniach. Podczas spotkań przeanalizowano, jakie – według mieszkańców –są najpilniejsze potrzeby i jakie atuty gmina mogłaby wykorzystać, by polepszyć warunki życia mieszkańców w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Odbyły się również dwa seminaria szkoleniowe organizowane dla chętnych ze wszystkich trzech gmin. Na pierwszym zaprezentowano i przedyskutowano między innymi zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, udziału społecznego w decyzjach inwestycyjnych i proekologicznych rozwiązaniach (np. mówiono o oczyszczalniach ścieków, odnawialnych źródłach energii, selektywnej zbiórce odpadów). Drugie poświęcone było tematyce rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa lokalnego i agroturystyce, oraz możliwościom rozwoju i promocji tych działań.
W maju 2006 roku odbył się uroczysty piknik promujący ideę budowy „Zielonych Mostów Narwi”. Stał się okazją do wspólnego świętowania i promocji gmin oraz innych lokalnych inicjatyw i przedsiębiorczości proekologicznej w regionie i poza nim.
Projekt zakończyło wydanie poradnika podsumowującego zdobyte doświadczenia. Broszura „Jak budować partnerstwo lokalne – doświadczenia Zielonych Mostów Narwi” dostępna jest w Społecznym Instytucie Ekologicznym oraz w biurze Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty Narwi” znajdującym się w Urzędzie Gminy Pokrzywnica ).
Projekt “Zielone Mosty Narwi” finansowano ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Za informacje umieszczone na stronie www odpowiada Społeczny Instytut Ekologiczny.
W 2007 roku w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Rozwój potencjału LGD Zielone Mosty Narwi” Społeczny Instytut Ekologiczny wspierał LGD Zielone Mosty Narwi pomocą szkoleniową i merytoryczną. Zorganizowane zostały trzy spotkania szkoleniowe dla zarządu, członków i lokalnych liderów LGD. W pierwszej kolejności podczas dwóch szkoleń i jednego warsztatu wzmocniono umiejętności przygotowania i realizacji projektów wpisujących się w Lokalną Strategię Rozwoju, zarządzania projektami i organizacją, poznano nowe ustawodawstwo krajowe i unijne dotyczące specyficznej formy stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania, poznano podstawowe zasady przygotowania wniosków projektowych i pozyskiwania funduszy. Wiedzę teoretyczną przekazaną przez ekspertów podczas dwóch szkoleń pogłębiono na warsztacie interaktywnym, na którym zastosowano ją w praktyczny sposób. Sukcesem okazało się otrzymanie przez LGD dofinansowania dla projektu przygotowanego z pomocą Społecznego Instytutu Ekologicznego podczas warsztatu (wniosek do PIW Equal- dofinansowanie z Funduszu Współpracy).
Opracowano stronę www.zielonemostynarwi.pl. Strona dostarcza ciekawej i szczegółowej wiedzy o Stowarzyszeniu i jego przedsięwzięciach, a także o obszarze na którym ono działa. Zapraszamy!
Zaplanowano cykliczne spotkania LGD z samorządami gmin objętych partnerstwem, których celem jest wykształcenie pożytecznych zwyczajów: przekazywania informacji o LGD i informacji samorządów dla LGD, budowania zaufania i współpracy oraz tworzenia wspólnych strategii. W czasie trwania projektu odbyły się trzy spotkania w gminach Winnica, Pokrzywnica i Zatory.
Wydano Biuletyn Informacyjny zawierający informacje o projekcie, o obszarze, jego walorach i atutach, funduszach obejmujących obszary wiejskie, dane adresowe i potrzebne kontakty mieszkańcom, którzy chcieliby włączyć się w budowanie zrównoważonego rozwoju regionu.
Omawiany region nie miał trwałego wizerunku – znaku, który go promuje, jest rozpoznawalny dla konsumenta, turysty, przedsiębiorcy (w perspektywie może stać się marką produktu lokalnego i tradycyjnego, przyrody i turystyki). W ramach projektu utworzono taki znak – logo Zielone Mosty Narwi. Poprzez promocję regionu stanie się ono promocją grupy LGD, jej aktywności i przedsiębiorczości w regionie. Logo zostało oficjalnie przyjęte przez wszystkich członków LGD na zorganizowanym w grudniu 2007 r. Walnym Zebraniu Członków.