Statut

STATUT

Społecznego Instytutu Ekologicznego

 
Rozdział l
Przepisy ogólne

§1

Społeczny Instytut Ekologiczny jest stowarzyszeniem obywateli zrzeszonych w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności.

§2

Społeczny Instytut Ekologiczny – zwany dalej „Stowarzyszeniem” – jest osobą prawną działającą na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązującego prawa.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Stołeczne Warszawa.

§4

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać znaku, odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy. Nazwa, znaki, odznaki, pieczęć Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, a do wspierania swojej działalności może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania

§7

Celami Stowarzyszenia są: wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo, współpracę i uczestnictwo, a także wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, propagowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a w szczególności:

1) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2) budowanie społecznego poparcia dla zrównoważonego rozwoju;

3) prowadzenie lobbingu na rzecz zrównoważonego rozwoju;

4) wspieranie i monitorowanie uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska;

5) wspieranie pro-ekologicznych inicjatyw obywatelskich;

6) wzmacnianie ruchu ekologicznego;

7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń w ramach ruchu ekologicznego;

8) promowanie i organizacja wolontariatu młodzieży, dorosłych i seniorów;

9) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

10) działania na rzecz ekorozwoju obszarów wiejskich;

11) upowszechnianie i promocja produktów lokalnych i regionalnych wspierających zrównoważony rozwój;

12) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej (formalnej i nieformalnej), aktywności i aktywizacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów;

13) działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

14) działania na rzecz rozwoju sportu i turystyki przyjaznych dla środowiska;

15) działania na rzecz niepełnosprawnych;

16) upowszechnianie i ochrona praw i interesów konsumentów;

17) upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

18) działania na rzecz nauki;

19) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;

20) promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych;

21) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

22) promocja Polski na arenie międzynarodowej.

§8

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie m.in.:

1) współpracuje z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą o podobnych celach działania;

2) promuje i prowadzi różnorodne formy działania służące podnoszeniu świadomości społeczeństwa;

3) uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska;

4) tworzy, prowadzi i wspiera programy i placówki koncentrujące się na szeroko rozumianych zagadnieniach ekorozwoju;

5) organizuje i prowadzi spotkania, szkolenia i konferencje o tematyce związanej z celami statutowymi;

6) podejmuje działania interwencyjne wykorzystując wszelkie środki przewidziane przepisami prawa;

7) prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i wydawniczą;

8) podejmuje i rozwija inne formy wspierania koncepcji ekorozwoju;

9) współpracuje z organami władzy publicznej, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi;

10) opracowuje projekty, ekspertyzy, badania, prognozy i programy dotyczące zagadnień ekologicznych.

§8a

1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie działalności wymienionej w §8 punkty 5, 7, 10.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski, jak i cudzoziemiec – która deklaruje prowadzenie działalności wskazanej w statucie.

2. Przyjmowanie członków zwyczajnych odbywa się poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji i podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o członkostwie.

§11

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

1.2. udziału we wszystkich pracach, zebraniach i imprezach Stowarzyszenia oraz korzystania z jego pomocy,

1.3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

2.1. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,

2.2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2.3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez władze Stowarzyszenia.

§12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.

2. Przyjęcie do Stowarzyszenia członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§13

1. Członkiem honorowym może być każda dorosła osoba fizyczna, która akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym zostaje się przez przyjęcie tej godności, nadanej w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.

§14

Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§15

1. Członkostwo wygasa na skutek:

1.1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,

1.2. skreślenia z ewidencji członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres 12 miesięcy,

1.3. wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

1.4. wykluczenia na podstawie prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne,

1.5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,

1.6. śmierci członka Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z ewidencji lub wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§16

1. Od uchwały Zarządu w sprawie członkostwa (przyjęcie lub nieprzyjęcie na członka, skreślenie z ewidencji lub wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania na piśmie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Decyzja Walnego Zgromadzenia członków w powyższych sprawach jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§18

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Naukowo-Programowa.

§19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków:

2.1. sprawozdawczo-wyborcze – raz na cztery lata, w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od upływu kadencji Zarządu,

2.2. sprawozdawcze – raz w roku, ale nie później niż do 30 czerwca następnego roku.

3. Termin i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§20

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§21

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:

1. Na pisemny wniosek:

1.1. co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia,

1.2. Komisji Rewizyjnej, w terminie do sześciu tygodni od daty złożenia wniosku.

2. Z własnej inicjatywy, w sytuacjach wyjątkowych, wymagających pilnych uchwał – zgodnie z zasadami określonymi w § 19 ust. 3.

§22

1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez ograniczeń.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:

1. Podejmowanie uchwał o zadaniach i programie Stowarzyszenia.

2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie programowych i finansowych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia.

5. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, placówek i programów Stowarzyszenia.

6. Uchwalanie zmian Statutu.

7. Rozpatrywanie innych spraw nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§24

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu osób.

2. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.

3. Kadencja ustępującego Zarządu trwa do momentu wyboru nowego Zarządu.

§25

1. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze i bezzwłocznie wyłania ze swego grona Prezesa, zastępcę oraz skarbnika, o czym powiadamia Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji; liczba dokooptowanych członków Zarządu nie może przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka Zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).

§26

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się tak często, jak wymaga tego prawidłowe funkcjonowanie Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.

2. Zebrania Zarządu są protokołowane, a członkowie Stowarzyszenia mają prawo wglądu w protokoły.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby z Rady Naukowo-Programowej, Komisji Rewizyjnej, spośród członków Stowarzyszenia i spoza Stowarzyszenia.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

5. W wypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Organizowanie pracy Stowarzyszenia, w tym przygotowanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

4. Sporządzanie rocznych budżetów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych i programowych.

5. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.

6. Ustalanie składek członkowskich i trybu ich płacenia.

7. Powoływanie Rady Naukowo-Programowej.

8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

9. Zatwierdzanie programów Stowarzyszenia.

10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niż w wymienionych w niniejszym paragrafie.

§28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w żadnym zakresie, składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat na zasadach określonych w § 22 niniejszego Statutu.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się bezpośrednio po wyborze i bezzwłocznie wyłania ze swego grona Przewodniczącego, o czym powiadamia Walne Zgromadzenie Członków.

3. W czasie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może dokooptować, spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 2 nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:

a) być członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

b) być skazany wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

5. Każdy członek organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.: oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4);

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji, w tym organie wynagrodzenia.

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§29

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.1. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku kontroli całokształtu działalności majątkowej Stowarzyszenia.

1.2. przeprowadzanie wycinkowych kontroli poszczególnych dziedzin działalności Stowarzyszenia, jej organów lub jednostek organizacyjnych,

1.3. występowanie do organów, jednostek organizacyjnych i członków Stowarzyszenia z żądaniem złożenia wyjaśnień we wszystkich sprawach stanowiących przedmiot kontroli,

1.4. występowanie do Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,

1.5. składanie sprawozdań ze swojej działalności kontrolnej za okresy roczne oraz okres kadencji Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,

1.6. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

1.7. występowanie z wnioskiem o wotum nieufności dla Zarządu w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna oraz jej członkowie mają prawo:

2.1. uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

2.2. otrzymywać od Zarządu sprawozdania z posiedzeń i zawiadomienia o inicjatywach i innych działaniach podejmowanych przez Zarząd,

2.3. korzystać z sekretariatu Stowarzyszenia,

2.4. występować do Zarządu z wnioskami dotyczącymi trybu przeprowadzania działalności kontrolnej.

§30

1. Rada Naukowo-Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia.

2. Członkami Rady Naukowo-Programowej mogą być zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i osoby spoza Stowarzyszenia.

3. Członków Rady Naukowo-Programowej powołuje Zarząd na zasadach określonych w stosownych uchwałach.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

§31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:

2.1. ze składek członkowskich,

2.2. z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,

2.3. z dotacji i subwencji,

2.4. z dochodów z własnej działalności, w tym z działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia.

3. Cały dochód Stowarzyszenia uzyskiwany z działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych, o których mowa w § 7.

§31a

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji celów, o których mowa w § 7 i może być ona prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

2. Działalność w zakresie realizacji celów, o których mowa §7, podlega wyodrębnieniu od działalności gospodarczej w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych, o których mowa w §7.

§32

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach finansowych wymagany jest podpis jednego upoważnionego przez Zarząd jego członka.

3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”

4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§33

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (zwyczajne lub nadzwyczajne) zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy plus jednej osoby uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.