Bioróżnorodność

Termin bioróżnorodność określony został przez Konwencję o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r.: „Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów”.

Celem Konwencji było znaczne zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku. Cel nie został spełniony. Zasoby bioróżnorodności kurczą się w alarmującym tempie. Utrata różnorodności biologicznej i ekosystemów stanowi zagrożenie dla funkcjonowania naszej planety, gospodarki i ludzkości.

W styczniu 2020 r. Parlament Europejski wezwał UE do: objęcia co najmniej 30% terytorium UE statusem obszarów naturalnych, odtworzenia zdegradowanych ekosystemów do 2030 r, przeznaczenia co najmniej 10% długoterminowego budżetu na lata 2021–2027 na poprawę stanu różnorodności biologicznej oraz włączenia zagadnienia ochrony i zachowania bioróżnorodności do wszystkich unijnych polityk.