Sześć reguł dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Nowy projekt w ramach programu Erasmus+ 

Edukacja dorosłych – partnerstwa strategiczne i wymiana dobrych praktyk

Rozpoczynamy nowy międzynarodowy projekt „Sześć reguł dla Gospodarki Obiegu Zamkniętego”. To wspólna inicjatywa partnerstwa organizacji pozarządowych z Polski – Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl), Serbii – MOMO i Turcji – TROYA (http://troyacevre.org).

Partnerstwo stawia sobie za cel zwiększenie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), poznanie dobrych praktyk w krajach partnerów, a także wymianę doświadczeń. Rezultatami końcowymi projektu będą: 

  • poradnik„Sześć Reguł dla GOZ”, 
  • edukacyjne filmy video, 
  • informacyjne postery,
  • baza najlepszych praktyk. 

Partnerzy zaplanowali czas trwania projektu na 15 miesięcy, od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. 

Świat znalazł się w globalnym kryzysie ekologicznym spowodowanym bezmyślnym i zachłannym zużywaniem środowiska i przyrody. Funkcjonujący od dziesięcioleci model gospodarki, w którym najważniejsze są ciągły wzrost i powiększające się zużycie surowców, co prowadzi do wzrostu ilości odpadów, okazał się katastrofą dla środowiska i klimatu. Dla zdrowia ludzi. 

Cel, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. zawarty w Zielonym Ładzie, Komisja Europejska widzi jasno. W marcu 2020 r. zaproponowała pierwszy pakiet środków, by przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a proces dojścia do modelu Gospodarki Obiegu Zamkniętego ogłoszono oficjalnym celem Unii Europejskiej. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to regeneracyjny system gospodarczy, w którym minimalizuje się zużycie surowców i ilość odpadów, a także emisję i straty energii, tworząc zamknięty cykl procesów. W cyklu tym odpady z jednych procesów wykorzystuje się jako surowce dla innych. Takie postępowanie radykalnie i maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

Model taki jest przeciwieństwem gospodarki liniowej, czyli ciągłego wzrostu, a co za tym idzie wciąż rosnącego zużycia surowców i zwiększającej się ilości odpadów. 

W Gospodarce Obiegu Zamkniętego dąży się do tego, by jak najdłużej utrzymać wartość zasobów, a nie wytworzyć wartość dodaną, jak to jest w modelu gospodarki liniowej; ponadto optymalizować gospodarkę zasobami, a nie przepływy zasobów, a także zwiększyć efektywność używania dóbr, zamiast ich produkcji. 

Niepodważalne jest dziś stwierdzenie, że od postaw obywatelskich zależy, czy świat poradzi sobie z kryzysem ekologicznym. Europejski Zielony Ład podkreśla rolę obywateli w zrównoważonym rozwoju – są oni TWÓRCAMI zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Informacje na temat współpracy projektowej i rezultaty działań będą zamieszczone na stronach partnerów projektu, a także w mediach społecznościowych. Będą one ogólnodostępne dla zainteresowanych.